Cov niam cov txiv yeej txhawb lawv cov me nyuam muaj qhov tsis taus (“All Parents Want to Help Their Children” printed in Hmong)

English Translation: All Parents Want to Help Their Children Thaum yuav tau ib tug me nyuam, cov niam txiv feem […]

Generic Article graphic with Access Press emblem
Published October 10, 2005

English Translation: All Parents Want to Help Their Children

Thaum yuav tau ib tug me nyuam, cov niam txiv feem coob, tsis hais peb Hmoob los yog lwm haiv neeg, yeej tsis xav tias lawv tus me nyuam yug tshiab yuav muaj ib qho tsis taus. Yog lawv tus me nyuam ho muaj ib qho tsis taus los, lawv yeej paub tias lawv yuav tau yoog lawv txoj kev npaj thiab txoj kev cia siab rau lawv tus me nyuam – lawv txoj kev xav txog lawv tus me nyuam.

Ib qho ua ntej ntawd yog qhov yuav tau xav tias qhov tsis taus yog ib qho yeej txawm muaj rau tib neeg thiab yeej tshwm sim rau txhua haiv neeg nyob txhua qhov chaw, txawm muaj thiab pluag, thiab muaj kev kawm los tsis muaj.

Txawm sawv daws txoj kev coj ntseeg yuav sib txawv li cas los, cov niam cov txiv feem coob ntawm cov me nyuam muaj qhov tsis taus yeej muaj ntau yam sib xws.

• Niam txiv yeej saib lawv tej me nyuam muaj qhov tsis taus muaj nuj nqis thiab muab txoj kev hlub thiab ua tib zoo tu. Txawm li ntawd los, tej zaum lawv yuav tu siab vim lawv yeej xav tau tias tus me nyuam qhov tsis taus yuav ua rau nws ua tau nws lub neej tsis yooj yim li.

• Thaum lawv xub paub tias lawv tus me nyuam muaj ib qho tsis taus, cov niam cov txiv feem coob yeej xav kho kom tau los yog xav kom qhov tsis taus ntawd ploj mus. Ntau qhov kev tsis taus yuav ploj mus tsis tau, li ntawd cov niam cov txiv thiaj paub tias lawv yuav tau kawm kom lawv txawj los tswj tau qhov tsis taus thiab cov teeb meem muaj los nrog ntawd.

• Cov niam cov txiv yeej tshawb nrhiav qhov ua rau lawv tus me nyuam muaj qhov tsis taus ntawd. Tej zaum lawv yuav tshawb nrhiav txog keeb kwm ntawm lawv tsev neeg, txhua yam ib ncig, kev xeeb tub, kev mob nkeeg, los yog lwm yam uas ua kom muaj qhov tsis taus ntawd tshwm sim los. Ntau haiv neeg, nrog rau peb cov niam txiv Hmoob, yeej tsis xav lawm tias qhov tsis taus ntawd yog vim kev foom, tim niam txiv ua txhaum los yog tim dab ua.

• Cov niam cov txiv ntawm cov me nyuam muaj qhov tsis taus yeej siv sij hawm ntev los lees paub qhov tsis taus. Lawv tseem tshawb xyuas mus ntxiv, mob siab ua txhua yam los kho seb puas tau, thiab nrhiav tswv yim los pab kom lawv tus me nyuam muaj lub caij los npaj nws lub neej mus rau yav tom ntej. Qhov tiag, lawv yeej ua txhua yam li lawv ntseeg tau los txhawb kom tau lawv tus me nyuam mus.

Nov yog qee cov tswv yim rau cov niam txiv los pab lawv cov me nyuam muaj qhov tsis taus. Ntau haiv neeg yeej siv cov tswv yim no:

• Kawm thiab lees paub qhov tsis taus. Thaum koj kawm paub qhov tsis taus ntau zuj zus, koj yuav to taub qhov tsis taus ntawd ntau ntxiv thiab koj yuav paub tias yuav txhawb koj tus me nyuam li cas.

• Nrhiav kev pab rau koj tus me nyuam. Koj yim pib ntxhov thaum koj paub tias koj tus me nyuam muaj ib qho tsis taus lawm mas yim huab zoo. Thaum koj thiab koj tus me nyuam paub ntau zuj zus thiab pom tias yeej muaj ntau yam koj yuav ua tau mas yim ua rau koj muaj cuab kav muab tau kev txiav txim siab zoo. Yeej muaj ntau yam kev pab rau cov me nyuam nyob hauv zej zog tiam sis yuav yog koj ua tus mus nrhiav. Qee yam kev pab kuj muaj nyob hauv chaw kho mob, hauv tsev kawm ntawv, thiab hauv tseem fwv los yog hauv tej koom haum.

• Cia siab rau koj tus kheej. To taub tias koj yog tus me nyuam niam thiab txiv, ho nws yog koj ib tug me nyuam. Txawm yuav tau zej zog thiab cov neeg txheeb ze txoj kev pab los yeej zoo kawg, tiam sis cov niam cov txiv yuav tsum ua qhov lawv ntseeg tau tias yog qhov pab tau lawv tus me nyuam, txawm yog tsev neeg, zej zog thiab cov kws txuj yeej muaj tswv yim zoo los pab los xij.

• Faj tias txhua qhov kev pab, nyias muaj nyias txoj kev taug. Tsev neeg yuav tau ua raws li qhov qhia tias yuav ua li cas thiaj yuav tau qhov kev pab ntawd. Piv txwv li, qhov chaw kho mob yuav muaj kev pab txawv dua li tsev kawm ntawv.

• Paub tias koj tus me nyuam muaj qhov tsis taus yeej muaj cai tau ib co kev pab raws li txoj cai. Tiam sis kuj ua rau sawv daws paub nyuaj kawg vim txoj cai tsis tau hais txog txhua yam kev pab li koj tus me nyuam xav tau. Cov sab laj pab niam txiv nyob hauv koom haum Pacer yuav pab kom koj to taub cov kev pab ntawd zoo thiab qhov koj tus me nyuam muaj cai tau.

• To taub tias thaum koj tus me nyuam loj zuj zus, cov kev pab rau nws yuav hloov mus. Zoo li cev khaub ncaws, cev uas haum koj tus me nyuam thaum nws muaj ob xyoos yuav tsis haum nws thaum nws muaj 8 xyoo lawm. Koj tus me nyuam yuav tsum tau qhov kev pab raws li qhov pab tau nws. Qhov ntawd txhais tau tias thaum tus me nyuam loj hlob zuj zus ces koj yuav tau nrhiav cov kev pab kom raug koj tus me nyuam lub hnub nyoog.

• Nrhiav kev pab hauv ntau qhov chaw. Nrhiav kev pab yog ib qhov zoo thiab pab tau. Qee leej niam txiv yeej tsis xav mus nrhiav kev pab dhau nws tsev neeg los yog nws lub zej zog, tiam sis yeej muaj ntau qhov kev pab rau cov tsev neeg nyob hauv xeev Minnesota. Cov neeg ua hauj lwm hauv cov kev pab no yeej tos ntsoov tsev neeg tuaj cuag kom lawv pab vim lawv yuav mus nrhiav tsis tau tsev neeg. Yog cov niam txiv paub tej kev pab no npaum li cas ces, lawv haj yam tob taub tias qhov kev pab twg thiaj yuav pab tau lawv tus me nyuam thiab qhov kev pab twg lawv tus me nyuam muaj cai tau.

Peb cov niam txiv Hmoob los tseem ntsib ntau yam ntxiv. Qee cov tswv yim hais mus no xav tias yuav pab tau nej:

• Hais kom muaj tus txhais lus los yog coj ib tug txawj txhais lus nrog koj mus rau tej kev sib tham los yog tej kev sib teem hais txog koj tus me nyuam yog hais tias koj tsis txawj lus As Kiv txaus los yog hais tau lus As Kiv tsis zoo. Qhov hais lus yuam kev yeej muaj cuab kav tsim tau teeb meem rau koj tus me nyuam. Tseem fwv ib tsab cai hu ua tsab cai kawm ntawv ntawm tib neeg muaj qhov tsis taus yeej hais kom tsev kawm ntawv yuav tsum muaj kev txuas lus nrog cov niam txiv uas muaj cov me nyuam muaj qhov tsis taus xwv lawv thiaj tob taub txog tus me nyuam txoj kev kawm.

• Mus koom kev sib tham hais txog koj tus me nyuam. Cov niam cov txiv feem coob yeej paub txog qhov hwm nom hwm tswv. Tiam sis, nyob rau lub teb chaws no, yeej yog cov ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, chaw kho mob, tej koom haum, thiab cov kws txuj ib txoj hauj lwm los pab cov me nyuam thiab tsev neeg. Qhov muab lus nug los yog tawm tswv yim nrog cov neeg ua hauj lwm no xwb tsis yog qhov hais tsis hwm lawv. Yog koj ua tib zoo mloog xwb tsis hais dab tsi ces tej zaum cov ua hauj lwm no los yog cov kws txuj yuav xav tau tias koj yeej pom zoo thiab yuav raws li qhov lawv hais lawm. Cov niam cov txiv thiab cov ua hauj lwm los yog cov kws txuj yuav tsum sib to taub thiab lis dej num ua ke kom los pab tau tus me nyuam muaj qhov tsis taus tiag.

• Nrhiav kom paub ntau qhov kev pab thiab kev txhawb nqa. Coob tus niam txiv uas tuaj tshiab rau lub teb chaws no tsis yog tuaj vim muaj kev ywj siab tab sis yog xav kom lawv cov me nyuam muaj lub neej ua. Lawv yuav khwv tsis tau nyiaj ntau, thiab lawv yuav tsis muaj nyiaj txaus los yuav tej khoom pab (assistive technology) thiab tej khoom siv los yog ntiav tau tus tuaj qhia ntawv rau lawv tus me nyuam muaj qhov tsis taus. Cov tsev neeg no yuav cia siab rau tseem fwv tej kev pab, xws li kev pab kho mob. Tej kev pab ntawd feem ntau yeej muaj qhov teev tsis pub siv kom tshaj, ces tsev neeg yuav cia siab tsis tau rau tej kev pab ntawd kom muaj cov khoom pab no los yog muaj kev pab txaus. Yog koj ho nrhiav rau lwm qhov, tej zaum koj yuav nrhiav tau lwm qhov nyiaj los pab rau koj tus me nyuam. Txawm li ntawd los, yeej muaj coob tau thov rau tib qho kev pab ntawd ces koj yuav tsum hais qhov koj tus me nyuam xav tau ntawd kom muaj paus muaj ntsis.

Txawm yuav muaj tej tswv yim zoo rau cov niam cov txiv los pab lawv tus me nyuam muaj qhov tsis taus los, qhov tseem ceeb tshaj plaws ces yog qhov niam txiv paub. Cov niam cov txiv yeej paub lawv tus me nyuam zoo tshaj lwm tus. Lawv tseem chawj lawv tus me nyuam tshaj lwm tus tib si. Li no, ib lub tswv yim zoo uas txhua tus niam txiv muab tau coj los pab lawv tus me nyuam kuj yog: Xav txog qhov yuav pab tau koj tus me nyuam tshaj plaws, thiab ua txhua yam li koj yuav ua tau kom tau qhov ntawd los pab rau koj tus me nyuam.

Ntaub Xyooj yog ib leej txi ntawm ib tug ntxhais muaj ib qho tsis taus thiab ib tug sab laj pab niam txiv hauv koom haum PACER. Koom haum PACER Center yog qhov chaw muaj kev tham qhia thiab tej xov rau cov tsev neeg uas muaj cov me nyuam muaj qhov tsis taus thiab muaj mob tshwj xeeb. Koom haum PACER muaj kev pab dawb xws li muab ntaub ntawv, muab kev tham qhia, muab kev pab tus kheej rau cov tsev neeg nyob hauv xeev Minnesota. Txoj kev pab no yuav pab tsev neeg muab tau kev txiav txim siab hais txog kev kawm ntawv, kev xyaum ua hauj lwm, kev ua hauj lwm, thiab lwm cov kev pab rau lawv tus me nyuam muaj qhov tsis taus. Cov niam cov txiv hu tau rau tus xov tooj 952-838-9000. Koom haum PACER qhov web site yog www.pacer.org thiab qhov email yog [email protected].

  • Struggling with Long COVID? Get support. Talk to your healthcare provider.
  • Struggling with Long COVID? Get support. Talk to your healthcare provider.


DON'T LOSE IT! • Keep your Medical Assistance or MinnesotaCare active • Fill out and return your renewal forms Watch your mail and go online NOW
EXPERT SEXUAL HEALTH CARE. IT'S WHAT WE DO. SCHEDULE ONLINE.